fbpx
 • Kontakt: +421 949 866 249 | info@mohely.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY

 

 1. Zmluva uzavretá na diaľku znamená zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim odoslaním vyplnenej objednávky prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webovej adrese elektronického obchodu predávajúceho a jej akceptáciou predávajúcim, t.j. zaslaním spätného potvrdenia objednávky (ďalej aj len ako „Zmluva“).
 2. Všeobecné obchodné podmienky znamená úpravu práv a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej aj len ako „VOP“). VOP nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.mohely.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sú okrem VOP upravené v ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších zákonov; zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Predávajúci znamená podnikateľ podnikajúci pod obchodným menom Petra Betáková, s miestom podnikania Na Gremenici 1619/45, 966 81 Žarnovica, IČO: 50 395 190, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 680-20006 a konajúci v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj len ako „Predávajúci“).
  Kontaktné údaje Predávajúceho:
  Obchodné meno: Petra Betáková (zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom od 01.11.2016)
  Miesto podnikania: Na Gremenici 1619/45, 966 81 Žarnovica
  IČO: 50 395 190
  DIČ: 1077589601
  IČ DPH: SK1077589601
  Tel. číslo: +421 949 866 249
  e-mailová adresa: info@mohely.sk
  č. účtu IBAN: SK74 5200 0000 0000 1504 6722
  Názov a adresa orgánu vykonávajúci dohľad:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru
 4. Kupujúci znamená osoba, ktorá si elektronickým formulárom objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na webovej adrese Predávajúceho www.mohely.sk
 5. Objednávka znamená záväzná ponuka na uzavretie Zmluvy (Návrh) s vyplneným menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu Kupujúceho, dodacej adresy, identifikáciou objednávaného tovaru jeho množstvom a veľkosťou. Formulár objednávky pred jej odoslaním obsahuje zhrnutie údajov o Kupujúcom, o tovare, cenu za jednotku tovaru, celkovú cenu, a oznámenie o tom, že odoslaním objednávky Kupujúci berie na vedomie svoju povinnosť za tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. Súčasťou objednávky je prehlásenie Kupujúceho o tom, že sa so VOP oboznámil, súhlasí s ich obsahom, mal možnosť vyjadriť sa k nim a uviesť svoje návrhy pre prípadnú individuálnu úpravu VOP (ďalej aj len ako „Objednávka“).
 6. Potvrdenie o prijatí objednávky znamená doklad preukazujúci akceptáciu Objednávky s uvedením hlavných vlastností tovaru, obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho, kontaktné údaje Predávajúceho, adresu na ktorej môže Kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu, celkovú cenu tovaru, náklady na dopravu, spôsob dodania, spôsob platby, lehotu počas ktorej Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu, informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, spôsob uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy, informáciu o tom, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru, potvrdenie o prijatí objednávky súčasne musí obsahovať formulár na odstúpenie od Zmluvy, informáciu o možnostiach kedy kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, predávajúci upozorní kupujúceho o svojej zodpovednosti za vady, informuje kupujúceho o záručnej dobe a možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov
 7. Tovar znamená niektorý z výrobkov a produktov ponúkaných Predávajúcim v online katalógu elektronického obchodu s cieľom ich predaja Kupujúcemu, o ktorého kúpu prejavil Kupujúci záujem (ďalej aj len ako „Tovar“).

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Cena Tovaru
  Cena Tovaru je uvedená v online cenníku pri jednotlivých výrobkoch s uvedením ceny Tovaru vrátane DPH (ďalej aj len ako „Kúpna cena“). Konkrétna Kúpna cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke odoslanej Kupujúcim a tiež v Potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim.
 2. Spôsob platby
 1. Dobierka – Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar dohodnutú Kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí Tovaru, alebo
 2. Bezhotovostný bankový prevod/trustpay/trustcard – Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu za Tovar vopred  bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, alebo online prostredníctvom služby trustpay, alebo trustcard.

DODACIE PODMIENKY

Doba dodania

Predávajúci zabezpečí dodanie Tovaru na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky. Obvyklá doba doručenia je 1 až 7 pracovných dní. V závislosti od typu platby, typu objednaného tovaru. Ak Tovar nebude dostupný na sklade, Predávajúci informuje Kupujúceho o nedostupnosti Tovaru na e-mailovej adrese, prípade tel. čísle poskytnutom Kupujúcim v Objednávke. Po dohode s Kupujúcim a v prípade, že sa Tovar naskladní, Predávajúci môže doručiť Tovar aj v inú než uvedenú dobu dodania.

Pri platbe na Dobierku/trustcard/trustpay

Akceptované Objednávky bez gravírovania odosielame do 24-48 hod. Objednávky s gravírovaním odosielame do 2-7 pracovných dní, v závislosti od počtu objednávok. V čase akcií a zliav a od 1.11.2019 až do Vianoc sa táto doba môže predĺžiť v závislosti od množstva objednávok. Prosíme preto, aby ste si objednávky nenechávali na poslednú chvíľu.

Pri platbe bezhotovostným bankovým prevodom

Akceptované Objednávky bez gravírovania odosielame do 24-48 hod. Objednávky s gravírovaním odosielame do 2-7 pracovných dní, v závislosti od počtu objednávok. V čase akcií a zliav a od 1.11.2019 až do Vianoc sa táto doba môže predĺžiť v závislosti od množstva objednávok. Prosíme preto, aby ste si objednávky nenechávali na poslednú chvíľu.

Spôsob dodania

Predávajúci doručí Tovar Kupujúcemu prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o.

Miesto dodania

Predávajúci doručí Tovar na dodaciu adresu, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej Objednávke.

Náklady na dopravu

Náklady na dopravu uhrádza Kupujúci spolu s Kúpnou cenou.  Cena nákladov  závisí od spôsobu platby a spôsobu dodania Tovaru nasledovne:

 • Platba dobierkou pre Slovensko: 4,95 EUR
 • Platba dobierkou pre Českú republiku: 5,50 EUR
 • Platba bezhotovostným prevodom/trustcard/trustpay na účet Predávajúceho pre Slovensko : 3,95 EUR
 • Platba bezhotovostným prevodom/trustcard/trustpay na účet Predávajúceho pre Českú republiku : 4,50 EUR

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

 

 1. Kupujúci je povinný pravdivo vyplniť požadujúce údaje Objednávky vrátane údajov o sebe a dodaciu adresu. V prípade, že Kupujúci uvedie nesprávnu dodaciu adresu, Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu omeškaním zásielky.
 2. Kupujúci sa odoslaním Objednávky zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť Cenu tovaru .
 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru podpísať doklad o jeho prevzatí.
 4. Predávajúci je povinný po prijatí Objednávky potvrdiť Kupujúcemu jej spracovanie a uzatvorenie Zmluvy.
 5. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu najneskôr súčasne s Tovarom faktúru.
 6. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu do miesta, ktoré uviedol v Objednávke ako dodaciu adresu.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia Tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lehota sa považuje za zachovanú ak bolo oznámenie o odstúpení od Zmluvy odoslané Predávajúcemu najneskôr posledný, t.j. 14ty deň lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak Predávajúci poskytol informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) neskôr, najneskôr však do 12 mesiacov od prevzatia Tovaru, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie 14tym dňom odo dňa kedy si Predávajúci splnil svoju informačnú povinnosť. V prípade, že si Predávajúci informačnú povinnosť nesplní ani počas nasledujúcich 12 mesiacov od prevzatia Tovaru, lehota na odstúpenie od Zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia Tovaru.
 2. Odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci povinný urobiť v listinnej podobe na adresu Petra Betáková, Mierová 828/6, 966 81 Žarnovica alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. V odstúpení od Zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, svoje meno, priezvisko a adresu pobytu, identifikáciu Tovaru, číslo účtu prípadne adresu na ktorú Predávajúci poukáže vrátenú platbu za Tovar. Kupujúci môže na Odstúpenie od Zmluvy využiť FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ktorý vyplní a odošle Predávajúcemu. K odstúpeniu od zmluvy Kupujúci priloží doklad  o zakúpení Tovaru.
 3. Kupujúci je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť Predávajúcemu objednaný a dodaný Tovar späť na adresu Petra Betáková, Mierová 828/6, 966 81 Žarnovica. Lehota sa považuje za zachovanú ak Kupujúci odovzdá Tovar na prepravu najneskôr posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci. Vrátený Tovar nemôže byť , používaný, poškodený ani nijako inak znehodnotený.
 4. Odstúpením od Zmluvy sa táto od začiatku zrušuje, pričom Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platbu predstavujúcu zaplatenú Kúpnu cenu a náklady na dopravu do 14 dní odo dňa kedy mu bol vrátený Tovar doručený a to rovnakým spôsobom platby, aký zvolil Kupujúci.
 5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predmet Zmluvy je:
 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na Tovar zakúpený Kupujúcim prostredníctvom elektronickej Objednávky. Na reklamačné konanie sa použijú ustanovenia zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník; zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovaru tento si riadne prehliadnúť. Ak Kupujúci zistí, že Tovar má zjavné vady a to najmä ak bol Kupujúcemu dodaný iný Tovar, iné množstvo alebo je Tovar znehodnotený, Kupujúci je povinný takéto vady ihneď reklamovať. Za vady Tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je zodpovedný Predávajúci. Kupujúci má právo uplatniť si záruku na Tovar len ak vadu zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci. Doba počas ktorej si Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady je 24 mesiacov (ďalej aj len ako „Záručná doba“) a plynie odo dňa prevzatia Tovaru.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej údržby alebo poškodením mechanickým zásahom.
 4. V prípade, že ide o vadu Tovaru, ktorú je možné odstrániť, Kupujúci má právo na jej bezplatné odstránenie. Ak Kupujúci požaduje namiesto odstránenie vady Tovar vymeniť, Predávajúci je povinný mu vyhovieť ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek namiesto odstránenia vady Tovar vymeniť za bezvadný. Ak sa reklamuje vada, ktorú nie je možné odstrániť, Kupujúci má právo na výmenu Tovaru alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ide o odstrániteľné vady, ale Tovar nemôže byť riadne užívaný z dôvodu väčšieho počtu vád na Tovare alebo ak bol Tovar reklamovaný pre tú istú vec viackrát. Ak je vada neodstrániteľná no vzhľadom na charakter  využitia Tovaru  táto vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 5. Kupujúci si uplatní reklamáciu písomnou formou a to buď zaslaním reklamácie na elektronickú adresu info@mohely.sk, alebo na adresu Petra Betáková, Mierová 828/6, 966 81 Žarnovica. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť aj reklamovaný Tovar a doklad o tom, že tovar bol zakúpený u Predávajúceho (faktúra). Reklamácia musí obsahovať kontaktné údaje Kupujúceho, identifikáciu zakúpeného Tovaru, určenie vady Tovaru a jej stručný popis, požadovanú alternatívu nápravy.
 6. Pri uplatnení reklamácie sa spíše reklamačný protokol s uvedením osoby, ktorá reklamáciu vybavuje. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie a v tej istej lehote vyrozumie Kupujúceho o vybavení reklamácie. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 1. Cieľom alternatívneho vyriešenia sporu je dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci má právo žiadať od Predávajúceho nápravu v prípade ak sa domnieva, že jeho práva v rámci reklamačného konania boli porušené. Ak Predávajúci žiadosť zamietne alebo na v lehote do 30 dní odo dňa odoslania neodpovie, Kupujúci môže využiť právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 1. Podmienky návrhu:
 • Návrh je oprávnený podať iba Kupujúci, ktorý nekoná v rámci podnikateľskej činnosti
 • Kupujúci musí využiť všetky zákonné možnosti
 • Hodnota Tovaru, ktorý tvorí predmet alternatívneho sporu musí byť vyššia ako 20,00 EUR
 • Návrh Kupujúci adresuje oprávnenému subjektu, t.j. Slovenskej obchodnej inšpekcii, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá
 1. Príslušný subjekt (Slovenská obchodná inšpekcia) ukončí spor do 90 dní odo dňa začatia, s možnosťou predĺženia o 30 dní. Spor môže skončiť dohodou, ktorú subjekt predloží Kupujúcemu a Predávajúcemu a v prípade, že s obsahom súhlasia a dohodu príjmu, stáva sa pre nich záväzná. Ak by s dohodou nesúhlasili a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie porušenia práva Kupujúceho, Slovenská inšpekcia vydá odôvodnené stanovisko. Stanovisko nie je záväzné, slúži ako preukázanie tvrdenia skutočností pri súdnom spore.
 1. Návrh na alternatívne vyriešenie sporu musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt ak ich má; presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností; označenie, čoho sa Kupujúci domáha; dátum kedy sa kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný; vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu  alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e). zákona č. 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Zásady spracovania a ochrany osobných údajov.